Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Zmluvy

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - predajňa kvetov 2MB
Dohoda č.09/§50i/2011 884KB
Kúpnopredajná zmluva 617KB
Zmluva na zhodnocovanie odpadov 201KB
Zmluva o poskytnutí grantu 704KB
Zmluva o spolupráci 524KB
Dohoda č.09/§50i/2011 906KB
Kúpna zmluva 268KB
Kúpna zmluva číslo12011 2MB
Nájomná zmluva-kaderníctvo 2MB
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 576KB
Kúpna zmluva - miestna komunikácia, potok 366KB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.94/2011 MFF 2MB
Zmluva o dielo 2MB
Zmluva o združení finančných prostriedkov 844KB
Zmluva o spolupráci 2MB
Zmluva č.15/2011 o sposkytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností 651KB
Zmluva o spolupráci 917KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 286KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 283KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 447KB
Zmluva o elektronickej komunikácii 2MB
Zmluva č.2700010 5MB
Slovak Telekom, a.s. 2MB
Zmluva o dielo - ELEKTRO RECYCLING, spol.s.r.o. 2MB
Kúpna zmluva 742KB
Dodatok č.5 k Zmluve č.1010202006 519KB
Kúpna zmluva o nákupe kovového odpadu 522KB
Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne 579KB
Kúpna zmluva č.2/2011 - Maro 3MB
Zmluva o pripojení 2MB
Kúpna zmluva- ZSE 2MB
Zmluva o odbere nápojových kartónových obalov 806KB
Dodatok č.1. k zmluve o poskytovaní auditorských služieb 677KB
Dodatok ku kúpnej zmluve V 25/2010 552KB
Poistná zmluva 2MB
Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne 570KB
Kúpna zmluva o kúpe strojov 573KB
Kúpna zmluva- Klasovitý 1052KB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.153/2012-MFF-120MFF 488KB
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2012 461KB
Nájomná zmluva-Požiarna zbrojnica v Poriadí 508KB
Zmluva - dodatok - Západoslovenská energetika 869KB
Zmluva o finančnom vklade 407KB
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 3MB
Kúpna zmluva - miestna komunikácia 776KB
Kúpna zmluva - miestna komunikácia 987KB
Kúpna zmluva - miestna komunikácia 856KB
Kúpna zmluva - miestna komunikácia 674KB
Kúpna zmluva - miestna komunikácia 621KB
Kúpna zmluva - miestna komunikácia 818KB
Kúpna zmluva - miestna komunikácia 2MB
Zmluva o dodávke obedov 694KB
Zmluva o finančnom vklade č.6/2013 473KB
Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne 2013 2MB
Zmluva o aktualizácii programov - dodatok č.l. 263KB
Kúpna zmluva - miestna komunikácia 694KB
Zmluva o dodávke pitnej vody 998KB
Zmluva - Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie - objekt S02 2MB
Zmluva - Nová strecha na požiarnej zbrojnici 2MB
Zmluva -Západoslovenská distribúcia 948KB
Zmluva o poskytnutí dotácie 476KB
Dohoda 6MB
Dohoda č.1 3MB
Zmluva o dielo na služby externého manažmentu 2MB
Zmluva o spolupráci 2MB
Zmluva o dielo č.55/2013/08341/M/P 3MB
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na zhotovenie projektových prác 4MB
Objednávka na opravu výtlkov na MK v obci. 494KB
Dohoda o skončení dohody č.01/§52/2013/NP na vykonávanie aktivačnej činnosti 604KB
Dodávateľsko-odberateľská zmluva 717KB
Zmluva o odplatnomodbere opotrebovaných pneumatík 4MB
Zmluva na poskytnutie služieb - zimná údržba miestnych komunikácii - 2013/2014 800KB
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013 - OŠK Poriadie 289KB
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2013 - ZO SZZ 739KB
Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO DHZ 2013 731KB
Kúpna zmluva Falc-com - plastový odpad 571KB
Zmluva o spolupráci - žiadosť o poskytnutie dotácie 454KB
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy - COOP Jednota Senica 448KB
Kúpna zmluva - COOP Jednota Senica 2MB
Kúpna zmluva obec Poriadie - Benda Marian 397KB
Zmluva o finančnom vklade - Obec Poriadie - MAS 471KB
Dodatok k zmluve - Orange 6MB
Príloha č.1. Dodatok k zmluve - Orange 6MB
Kúpna zmluva obec - rodina Pražienkova 827KB
Kúpna zmluva - obec - rodina Pražienková, Myjava 827KB
Protokol č. 04146/2013 - obec Poriadie - Slovenský pozemkový fond 810KB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700058 7MB
Dohoda č. 08/50j/NS 2014 3MB
Kúpna zmluva - Jaroslav Bičian- Obec Poriadie 621KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Michal Bičian 695KB
Zmluva o nájme - obec - COOP Jednota Senica 719KB
Dodatok č.2 -Topset 287KB
Zmluva o finančnom vklade do projektu 945KB
Kúpna zmluva - obec Poriadie - ing. Blažek Miroslav 599KB
Zmluva na uskutočnenie prác - požiarna zbrojnica okná 2MB
Zmluva o výpožičke 683KB
Kúpna zmluva- Obec Poriadie - Jaroslav Bičian 594KB
Kúpna zmluva - Ing. Marek Klasovitý - Obec Poriadie 675KB
Zmluva o účasti na projekte 2MB
Dodatok č.1 k dohode 828KB
Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru 2MB
Poistná zmluva - FÁBIA 937KB
Dodatok č. 1 k Poistenj zmluve č. 0109000533 2MB
Dohoda č. 43/2014/§10 19KB
Zmluva o dielo - Obec Poriadie - MBL Plus s.r.o. 2MB
Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne 593KB
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZ 2014 824KB
Zmluva o poskytnurí dotácie z rozpočtu obce OŠK 2015 574KB
Dohoda č.45 337KB
Poistná zmluva Požiarna ÁVIA 517KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DHZ Poriadie 2015 345KB
Zmluva o finančnom vklade do projektu232014 94KB
Príkazná zmluva PL122014EL 1015KB
Zmluva o finančnom vklade do projektu23/2014 439KB
Zmluva o vývoze iných ako nebezpečných odpadov 362KB
Dodatok č. 1 BONI FRUCTI 943KB
Výrub drevín - správne konanie 54KB
Hromadná licenčná zmluva SOZA 393KB
Kúpna zmluva - Zuzana Slezáková 622KB
Kúpna zmluva - Ján Kavický 624KB
Kúpna zmluva - Štefan Klasovitý 901KB
Kúpna zmluva - Anna Ždímalová 2MB
Dohoda č.10/2015/§54-VZ 866KB
Zmluva o finančnom vklade 022015 336KB
Zmluva č.P-0030984200 o využívaní elektronických služieb 676KB
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu15019 908KB
Kúpna zmluva - Kováčová Anna 1556KB
Kúpna zmluva - Jana Manďáková 1486KB
Kúpna zmluva - PhDr. Alžbeta Dingová 1526KB
Zmluva Dotácia JDS - 2015 1163KB
Výrub drevín - správne konanie 456KB
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR 6MB
Zámenná zmluva Obec Poriadie a Ľubomír Smyčka 2MB
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 2MB
Kúpna zmluva Obec Poriadie, Párovská Anna, Mgr. Kolényová Eva 681KB
Dohoda č. 46/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 6MB
Zmluva - úrazové poistenie dobrovoľnícka služba 2MB
Kúpna zmluva - obec - ŽSR 2MB
Zmluva o výpožičke súpravy povodňovej záchrannej služby 3MB
Zmluva o spolupráci 362KB
Zmluva o spolupráci 351KB
Zmluva o spolupráci 351KB
Zmluva o spolupráci 359KB
Zmluva o spolupráci 361KB
Zmluva o spolupráci 353KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ZO SZZ 2015 510KB
Zmluva o spolupráci 291KB
Dohoda - Obec Poriadie - UPSVaR Nové Mesto nad Váhom 898KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2015 ZO DHZ 506KB
Zmluva o výpožičke - IVECO 3MB
Zmluva o dielo 12015 2MB
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb 2MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2015 OŠK 479KB
Zmluva o združenej dodávke elektriny 3MB
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu 558KB
Dohoda o skončení aktivačnej činnosti 551KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Gregorová 669KB
Kúpna zmluva - obec Poriadie - ing. Tekelová, Štefan Paracka a manželka Jarmila, Anna Gregorová, Štefan Ševčík, Jaroslav Tížik 2MB
Dodatok č.1 k zmluve- obec Poriadie-Z-PROJECT, s.r.o. 305KB
Zmluva o dielo - Obec Poriadie - Portal, s.r.o 2MB
Zmluva o dielo - Obec Poriadie - Brantner Slovakia s.r.o. 674KB
Zmluva o dielo na služby externého manažmentu 15081 2MB
Zmluva č.26078 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 2MB
Darovacia zmluva - Obec Poriadie - COOP Jednota Senica 270KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Jaroslav Tížik 647KB
Dodatok k zmluve o verejných službách - č. 00106145 8MB
Kúpna zmluva BaK výkup, Pavol Bielčik, Dana Bielčiková - Obec Poriadie 389KB
Hromadná licenčná zmluva SOZA 3MB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Vladimír Pražienka 727KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Dušan Klimek 765KB
Zmluva o budúcej zmluve - Obec Poriadie - ENVI-PAK, a.s. 920KB
Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 7.5.2009 o poskytovaní auditorských služieb 483KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Peter Marton, Slávka Martonová 829KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Branislav Valent 724KB
Zmluva o spolupráci- Boni Fructi, spol.s.r.o. - Obec Poriadie 2MB
Zmluva o akzualizácii programov - Topset Solutions s.r.o. - Obec Poriadie 5MB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Štefan Ševčík 669KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Emília Štefúnková 653KB
Zmluva o spolupráci 350KB
Zmluva o finančnom vklade - Obec Poriadie-Kopaničiarsky región - MAS 589KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Oľga Homuta - Vrba 2MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2016 - ZO JDS Poriadie 538KB
Kúpna zmluva Obec Poriadie- ing.Peter Vojtek 832KB
Zmluva o poskytnutí-odbere obedov - Obec Poriadie - Ján Melichárek 649KB
Zmluva o poskytnutí - odbere obedov Obec Poriadie - Báto Miroslav - Gastrocentrum 639KB
Dohoda č.16100122 - Obec Poriadie - Úrad práce , sociálnych vecí aa rodiny Nové Mesto nad Váhom 669KB
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 97KB
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 2MB
Zmluva o spolupráci - Mgr. Alexandra Fajnorová 347KB
Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov materiálov kategórie 3/použitých potravinárskych olejv a tukov 2MB
Zmluva ZSE0904201509 - Obec Poriadie - ENVI-PAK, a.s., Bratislava 2MB
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci 5MB
Zmluva o spolupráci - ozvučenie Pavol Soviš 622KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Štefan Klimek 762KB
Kúpna zmluva - Štefan Ševčík - Obec Poriadie 1020KB
Kúpna zmluva -Tížik Jaroslav - Obec Poriadie 2MB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ján Sadloň 770KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Bielčiková 777KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Adam Viskup 843KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Ušiaková 864KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Dugová 761KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Holčíková 961KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Viliam Mercek 858KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Alžbeta Pribišová 777KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Pavol Foltín 775KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Smetanová 867KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Pavol Klč- Poliak 884KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ján Pém 2MB
Zmluva o poskytnutí dotácie - OŠK 2016  522KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO SZZ 2016 958KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Emília Lovová 2MB
Dohoda 161001018- Obec Poriadie - UPSVaR Nové Mesto nad Váhom 2MB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Alena Zmeková 2MB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Roman Minarech 2MB
Zmluva o dielo - webová stránka 53KB
Zmluva o prevádzke webového sídla 30KB
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 20KB
Hromadná licenčná zmluva SOZA 168KB
Zmluva v zmysle autorského zákona č.1710165 3MB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Dagmar Kubinová 2MB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Jana Manďáková 2MB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Vladimír Gálik 2MB
Dohoda č.5/§50j/NS2017 7MB
Zmluva o spolupráci Obec Poriadie - Pavol Jarábek 577KB
Zmluva o poskytnutí grantu - Bezpečne na cestách 3MB
Zmluva o poskytnutí služieb - ISA projekta, s.r.o., Brezová pod Bradlom 4MB
Kúpna zmluva Obec Poriadie - Dušan Pražienka a manželka Anna Pražienková 2MB
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013 - OŠK Poriadie 289KB
Zmluva o finančnom vklade - Obec Poriadie - MAS 471KB
Príloha č.1. Dodatok k zmluve - Orange 6MB
Zmluva na uskutočnenie prác - požiarna zbrojnica okná 3MB
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZ 2014 834KB
Zmluva o poskytnurí dotácie z rozpočtu obce OŠK 2015 555KB
Poistná zmluva Požiarna ÁVIA 517KB
Kúpna zmluva - obec - ŽSR 2MB
Zmluva o dielo - Obec Poriadie - Portal, s.r.o 2MB
Zmluva o spolupráci 345KB
Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Alena Zmeková 2MB
Zmluva o dielo CS, s.r.o., Trnava a Obec Poriadie 4,81MG
Zmluva o spolupráci Obec Poriadie - Pavol Jarábek 577KB

foto