Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Obec Poriadie začala s realizáciou projektu „Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou„

Obec Poriadie začala v spolupráci s obcou Stará Myjava a s cezhraničným partnerom projektu obcou Suchá Loz s realizáciou projektu s názvom Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou (kód projektu 304021X206).

Obec Stará Myjava sa zapojila v júni 2019 do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. NFP pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 733 496,96 EUR a štátneho rozpočtu v sume 68 394,70 EUR. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 862 937,62 EUR. Celkové oprávnené náklady pre obec Poriadie sú 158 699,45 EUR, pričom z rozpočtu obce Poriadie je vyčlenených 7 934,98 EUR.

Projektom sa vytvorí takmer 5 km cyklistických ciest a prepoja sa turisticky zaujímavé miesta ako napr. partizánske bunkre Krivosudy, Pamätník U Klasovitých a sucholožský Veleckých mlýn. Súčasťou projektu je propagácia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o jedinečnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v navrhovanej oblasti. Cyklotrasy budú slúžiť návštevníkom z oboch strán hranice a budú prepájať existujúcu sieť už vybudovaných cyklotrás.

Obdobie realizácie projektu: máj 2021 – november 2022

 

                                                                                                     Mgr. Adela Hornáková

                                                                                                      Projektový manažér 3

logá

Dátum vloženia: 1. 6. 2021 8:27
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2021 13:21
Autor:

foto