Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Kultúrny dom

Cenník na krátkodobý prenájom majetku obce Poriadie

Cenník na krátkodobý prenájom majetku obce Poriadie

A. Prenájom priestorov Kultúrneho domu v Poriadí (sála, kuchyňa a príslušenstvo)

 1. Základná sadzba poplatku je:
 1. rodinná oslava, posedenie                                               100 €

občania s trvalým pobytom v obci Poriadie majú zľavu 50 %

 1. svadobná hostina                                                              120 €

(v cene je i priestor zasadačky Obecného úradu v Poriadí)

občania s trvalým pobytom v obci Poriadie majú zľavu 50 %     

 1. stužková slávnosť                                                             140 €
 2. za komerčné udalosti so vstupným                                                                                         (plesy, tanečné zábavy, koncerty, estrády)                   140 €

(v cene je i priestor zasadačky Obecného úradu v Poriadí)

spoločenské organizácie pôsobiace v obci Poriadie majú zľavu 50 %

pričom doba prenájmu je určená  od štvrtka 14:00 hod. do nedele. V pondelok do 9:00 hod. je nájomca povinný odovzdať kľúče pracovníkovi Obecného úradu v Poriadí. Za každý deň omeškania, kedy nájomca na čas nevráti kľúče, sa zvýši nájomné o 20 €.

 1. za schôdzu, školenie, reklamné akcie,                                                                            ambulantný predaj bez vstupného                                15 € za každú hodinu
 2. politické a predvolebné mítingy                                     20 € za každú hodinu
 3. za kar                                                                                  20 €

pričom doba prenájmu je určená v aktuálny deň, nájomca je povinný v nasledujúci pracovný deň do 9:00 hod. odovzdať kľúče pracovníkovi Obecného úradu v Poriadí. Za každý deň omeškania, kedy nájomca na čas nevráti kľúče, sa zvýši nájomné o 20 €.

 1. Ostatné príplatky k základnému poplatku:
 1. prenájom stolového a kuchynského inventára              

- do 30 osôb                                                                  20 €

- nad 30 osôb                                                                40 €

 1. prenájom a následné čistenie obrusov                            podľa aktuálnej ceny čistiarne/ks
 2. skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa stavu elektromeru v cenách platných v čase nájmu
 3. spotrebovanú vodu za paušálny poplatok vo výške       10 €
 4. skutočnú spotrebu palivového dreva v zimnom období 60 €/m3
 5. upratovanie za paušálny poplatok vo výške                     50 €
 6. poplatok za komunálny odpad                                              5 € za nádobu TKO
 7. aktuálnu cenu používaného inventára, zariadenia a príslušenstva v prípade poškodenia alebo rozbitia

Pri prevzatí priestorov nájomca uhradí vratnú kauciu 100 €. Vratná kaucia bude nájomcovi vrátená pri odovzdaní priestorov a inventára bez poškodenia.

Spoločenské organizácie pôsobiace v obci Poriadie sú oslobodené od poplatkov za prenájom v prípade organizovania členských a výročných schôdzí a stretnutí.

Počas kampane v rámci volieb do samosprávnych orgánov obce Poriadie môžu kandidáti na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva bezplatne využiť priestory KD na uskutočnenie predvolebného stretnutia s občanmi obce Poriadie.

 

B. Prenájom zasadačky Obecného úradu v Poriadí

 1. Sadzba poplatku je 10 € za hodinu, pričom kapacita zasadačky je maximálne 20 osôb.
 2. Ostatné príplatky k základnému poplatku:
 1. prenájom stolového inventára pre maximálne                20 osôb vo výške 10 €
 2. aktuálnu cenu používaného inventára, zariadenia a príslušenstva v prípade poškodenia alebo rozbitia.

 

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Poriadí č. 74/2023 zo dňa 12. 12. 2023.

Účinnosť od 1. 1. 2024


foto