Navigácia

Obsah

Služby obecného úradu

1. Overenie podpisu (podpis, osoba, ktorej podpis sa overuje sa musí preukázať platným občianskym preukazom) 
1,50€/podpis

2. Overenie listiny (strana A4, nie je možné overiť jednu stranu celku samostatne ) 
1,50€/stránka

3. Správny poplatok k ohláseniu stavebnej úpravy alebo drobnej stavby 
PO 30 €, FO 10 €

4. Vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných záznamov 
1,50€

5. Rozhodnutie o výrube drevín
Súhlas na výrub dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10m². V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade:

 • rez ovocných stromov
 • bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku

Správny poplatok FO 10 €, PO 100 €

 

Viac podrobností o výrube

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírode, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.

Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa
 • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny
 • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať- druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou
 • odôvodnenie žiadosti

Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:

 • list vlastníctva nie starší ako tri mesiace
 • doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladnici 6,50 €
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace

Tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Poriadie alebo stiahnúť v rubrike Vzory tlačív.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

Po vykonaní výrubu je občan povinný uskutočniť náhradnú výsadbu.

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10m²
 • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na LV musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada)

6. Vydanie Rybárskeho lístka 
1 ročný - 7,- € 
3 ročný - 17,- €

7. Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
5,-€

Ostatné služby - otváracie hodiny

Pošta

Po: 6:30 - 10:00 hod
Ut: 6:30 - 10:00 hod
St: 6:30 - 10:00 hod  14:30 - 17:00 hod
Št: 6:30 - 10:00 hod
Pi: 6:30 - 10:00 hod
So: zatvorené
Ne: zatvorené

Miestny obchod COOP Jednota

Po: 6:00 - 17:00 hod
Ut: 6:00 - 16:00 hod
St: 6:00 - 16:00 hod
Št: 6:00 - 16:00 hod
Pi: 6:00 - 16:00 hod
So: 6:00 - 12:00 hod
Ne: zatvorené

Pohostinstvo u Metoda

Po: 12:00 - 22:00 hod
Ut: 12:00 - 22:00 hod
St: 10:00 - 22:00 hod
Št: 10:00 - 22:00 hod
Pi: 10:00 - 23:00 hod
So: 10:00 - 23:00 hod
Ne: 10:00 - 23:00 hod