Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Projekty

Vysvetlivky:

EF – Enviromentálny fond
OPKaHR - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OPŽP – Operačný program životné prostredie
PRV – Program rozvoja vidieka
ROP – Regionálny operačný program
ZOKR VJ-B - Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo
ZMO MR Združenie miest a obcí myjavského regiónu
KR – MAS - Kopaničiarsky región - Miestna akčná skupina

Odkanalizovanie regiónu Veľká Javorina - Bradlo, spádová oblasť Myjava

Dátum: 1. 1. 2012

Rok realizácie - 2012

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok a mostov a dobudovanie parkovacích miest

Dátum: 1. 1. 2012

Rok realizácie - 2012

Projekt Ovocno-destilátova cesta

Dátum: 1. 1. 2011

Rok realizácie - 2011

Výstavba infraštruktúry CR (odpočívadlá, rozhľadne, informačné tabule s informáciami o možnostiach ubytovania, stravovania a občerstvenia v regióne)

Dátum: 1. 1. 2011

Rok realizácie - 2011

Rekonštrukcia autobusových zastávok

Dátum: 1. 1. 2011

Rok realizácie - 2011

Rekonštrukcia a modernizácia Požiarnej zbrojnice Poriadie

Dátum: 1. 1. 2011

Rok realizácie - 2011

Plynofikácia obce- zabezpečený prieskum

Dátum: 1. 1. 2011

Rok realizácie - 2011

Zateplenie budovy MŠ

Dátum: 1. 1. 2010

Rok realizácie - 2010

Revitalizácia pamätníka u Klasovitých

Dátum: 1. 1. 2010

Rok realizácie - 2010

Vybudovanie infraštruktúry pre IBV

Dátum: 1. 1. 2010

Rok realizácie - 2010

Vybudovať trávnaté futbalové ihrisko na veľký futbal

Dátum: 1. 1. 2010

Rok realizácie - 2010

Nákup novej techniky a strojov potrebných k údržbe verejných priestranstiev

Dátum: 1. 1. 2009

Rok realizácie - 2009

Kúpa pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu

Dátum: 1. 1. 2009

Rok realizácie - 2009

Tvorba územného plánu obce

Dátum: 1. 1. 2009

Rok realizácie - 2009

Zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia

Dátum: 1. 1. 2009

Rok realizácie - 2009

Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov

Dátum: 1. 1. 2009

Rok realizácie - 2009

Dobudovanie viacúčelového ihriska

Dátum: 1. 1. 2009

Rok realizácie - 2009

Úprava verejných priestranstiev

Dátum: 1. 1. 2009

Rok realizácie - 2009

Separovaný zber, zberné dvory

Dátum: 1. 1. 2009

Rok realizácie - 2009

Vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia Kopaničiarskeho regiónu

Dátum: 1. 1. 2008

Rok realizácie - 2008

Revitalizácia verejnej zelene

Dátum: 1. 1. 2008

Rok relizácie - 2008


foto