Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.07.2021

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetický audit"

29/2021

6 312,00 EUR šesťtisíc tristodvanásť eur

Facility and Property Management s. r. o.

Obec Poriadie

13.07.2021

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 11/2021

1

5,00 EUR päť eur

Dušan Hradský a Jana Hradská

Obec Poriadie

13.07.2021

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 10/2021

1

100,00 EUR sto eur

Dušan Hradský a Jana Hradská

Obec Poriadie

13.07.2021

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 12/2021

1

15,00 EUR pätnásť eur

Alžbeta Valentová

Obec Poriadie

13.07.2021

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 14/2021

1

42,50 EUR štyridsaťdva eur päťdesiat centov

Tibor Hradský

Obec Poriadie

02.07.2021

Dodatok č. 2021/1k Zmluve o udelení licencie

Dodatok č. 2021/1

100,79 EUR sto eur a sedemdesiatdeväť eur

Foresta SK, a. s.

Obec Poriadie

25.06.2021

Zmluva o dielo č. 25/2021

25/2021

8 796,90 EUR osemtisíc sedemstodeväťdesiatšesť eur deväťdesiat centov

STAS, s.r.o.,

Obec Poriadie

25.06.2021

Dohoda o využívaní lesnej cesty

27/2021

1,00 EUR jedno euro

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Obec Poriadie

16.06.2021

Zmluva na výkon stavebného dozoru

28/2021

1 260,00 EUR tisíc dvestošesťdesiat eur

ProjektMP s. r. o.

Obec Poriadie

10.06.2021

Zmluva o dielo č. 26/2021

26/2021

53 354,06 EUR päťdesiattritisíc trisopäťdesiatštyri eur a šesť centov

COLAS Slovakia, a. s.

Obec Poriadie

08.06.2021

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 16/2021

1/2021

605,62 EUR šestopäť eur a šesťdesiatdva centov

Miroslav Durec a Anna Durcová

Obec Poriadie

03.06.2021

Kúpna zmluva č. 20/2021

20/2021

295,00 EUR dvestodeväťdesiatpäť eur

Kopaagro, s. r. o.

Obec Poriadie

18.05.2021

Nájomná zmluva

24/2021

1,00 EUR jedno euro

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Obec Poriadie

18.05.2021

Zmluva o dielo č. 21/2021

21/2021

2 950,00 EUR dvetisícdeväťstopäťdesiat eur

EU design, s. r. o.

Obec Poriadie

18.05.2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

23/2021

25,00 EUR dvadsaťpäť eur

Stredná odborná škola pedagogická Modra

Obec Poriadie

11.05.2021

Kúpna zmluva č. 19/2021

19/2021

7,42 EUR sedem eur štyridsaťdva centov

Ján Mateják

Obec Poriadie

11.05.2021

Zmluva č. 3210342 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

22/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

05.05.2021

Zmluva o poskytovaní odborných služieb

18/2021

67,20 EUR šesťdesiatsedem eur a dvadsať centov

ejoin, s. r. o.

Obec Poriadie

03.05.2021

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb

5/2021

neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Obec Poriadie

28.04.2021

Kúpna zmluva č. 16/2021

16/2021

605,62 EUR šestopäť eur a šesťdesiatdva centov

Miroslav Durec a Anna Durcová

Obec Poriadie

28.04.2021

Dohoda č. 21/10/010/11 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z.

17/2021

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na Váhom

Obec Poriadie

14.04.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej strany

30/2020

bezplatne

Kopaagro, s. r. o.; Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Poriadie

08.04.2021

Dodatok č. 2/2021

2/2021

18,30 EUR osemnásť eur a tridsať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

08.04.2021

Dodatok č. 1/2021

1/2021

14,10 EUR štrnásť eur a desať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

08.04.2021

Zmluva o dodaní služieb č. 15/2021

15/2021

Neuvedené

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: