Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie Stiahnuté: 52x | 26.11.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území obce Poriadie Stiahnuté: 111x | 17.02.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 56x | 02.10.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie Stiahnuté: 54x | 26.11.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 4/2020, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na Stiahnuté: 41x | 08.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 5/2020 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2021 Stiahnuté: 35x | 17.12.2020

2019

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 147x | 15.07.2019

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 147x | 15.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2010 - zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Poriadie Stiahnuté: 171x | 19.06.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 174x | 13.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú iné poplatky Stiahnuté: 204x | 25.03.2019

2016

Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 380x | 01.05.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie Stiahnuté: 511x | 03.05.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2016 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 393x | 01.05.2017

2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22015 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ Stiahnuté: 399x | 18.05.2017

VZN č. 12015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 345x | 18.05.2017

VZN č. 32015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 435x | 18.05.2017

2013

Dodatok č. 1/2013 k VZN o úhrade v ŠJ Stiahnuté: 346x | 30.04.2017

2012

VZN o miestnych daniach platné od 1.1.2013 Stiahnuté: 356x | 30.04.2017

2011

VZN omiestnych daniach pre rok 2012 Stiahnuté: 485x | 30.04.2017

Stránka