Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 51x | 15.07.2019

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 53x | 15.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2010 - zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Poriadie Stiahnuté: 74x | 19.06.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 2x | 13.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú iné poplatky Stiahnuté: 90x | 25.03.2019

2016

Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 279x | 01.05.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie Stiahnuté: 354x | 03.05.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2016 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 264x | 01.05.2017

2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22015 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ Stiahnuté: 268x | 18.05.2017

VZN č. 12015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnuté: 242x | 18.05.2017

VZN č. 32015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 269x | 18.05.2017

2013

Dodatok č. 1/2013 k VZN o úhrade v ŠJ Stiahnuté: 244x | 30.04.2017

2012

VZN o miestnych daniach platné od 1.1.2013 Stiahnuté: 247x | 30.04.2017

2011

VZN omiestnych daniach pre rok 2012 Stiahnuté: 300x | 30.04.2017

2008

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch 2009 Stiahnuté: 246x | 30.04.2017

Stránka

  • 1