Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Poriadie je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

  • Obecný úrad Poriadie, Poriadie 114,90622 Poriadie
  • Mgr. Martin Pražienka - starosta obce
  • Tel. č.: 034 6213273, 034 6212361
  • Mobil: 0905 238519
  • Fax: 034 6541095
  • E-mail: ocuporiadie@stonline.sk
  • IČO: 00309842
  • DIČ: 2021039812

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Poriadie v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Poriadie, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

foto