Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.01.2018

227/2017

Faktúra za opravu cirkulára, alarmu

36,40 EUR Tridsaťšesť eur štyridsať centov

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

03.01.2018

226/2017

Oprava elektroinštalácie v MŠ Poriadie

162,26 EUR Jednostošesťdesiatdva eur dvadsaťšesť centov

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

03.01.2018

225/2017

strava pre volebnú komisiu

55,99 EUR Päťdesiatpäť eur deväťdesiatdeväť centov

tobb restaurant s.r.o.,

Obec Poriadie

03.01.2018

217/2017

Faktúra za vlajku a zástavu SR

30,00 EUR Tridsať eur

Signo, s.r.o.,

Obec Poriadie

03.01.2018

215/2017

Faktúra za opravu rozhlasu

399,20 EUR Tristotridsaťdeväť eur dvadsať centov

Anton Šipold - ELASON

Obec Poriadie

03.01.2018

214/2017

faktúra za mobilný telefón

40,43 EUR Štyridsať eur štyridsaťtri centov

Orange Slovensko, a.s.,

Obec Poriadie

03.01.2018

213/2017

Rozpočet - zateplenie požiarnej zbrojnice

140,00 EUR Jednostoštyridsať eur

Štefan Buchta

Obec Poriadie

03.01.2018

212/2017

Pelety

1 368,00 EUR Jedentisíctristošesťdesiatosem eur

Viktor Kavický MWNET

Obec Poriadie

03.01.2018

211/2017

ovocie a šťava pre ŠJ MŠ

5,28 EUR Päť eur dvadsaťosem centov

Boni Fructi, s.r.o.,

Obec Poriadie

03.01.2018

208/2017

potraviny pre ŠJ MŠ

97,40 EUR Deväťdesiatštyri eur štyridsať centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

03.01.2018

207/2017

Fa za potraviny pre ŠJ MŠ

294,45 EUR Dvestodeväťdesiatštyri eur štyridsaťpäť centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

03.01.2018

210/2017

Strava pre posedenie s dôchodcami

317,52 EUR Tristosedemnásť eur päťdesiatdva centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

03.01.2018

209/2017

Fa za čistenie komínov v KD a MŠ

48,00 EUR Štyridsaťosem eur

Mário Švacho - Euro. Com.

Obec Poriadie

03.01.2018

206/2017

rekonštrukcia kotolne MŠ

6 500,00 EUR Šesťtisícpäťsto eur

Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H.

Obec Poriadie

27.10.2017

200/2017

Faktúra preplatok za el. energiu

-45,42 EUR Štyridsaťpäť eur štyridsaťdva centov

Slovakia Energy s.r.o.

Obec Poriadie

27.10.2017

197/2017

Faktúra za telefóny

97,82 EUR Deväťdesiatsedem eur osemdesiatdva centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

03.01.2018

204/2017

pekárenské výrobky na akciu Posedenie pre dôchodcov

112,32 EUR Jednostodvanásť eur tridsaťdva centov

Myjavská pekáreň, s.r.o.,

Obec Poriadie

27.10.2017

192/2017

Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ

58,22 EUR Päťdesiatosem eur dvadsaťdva centov

ASbit, s.r.o.,

Obec Poriadie

03.01.2018

202/2017

Tabuľka k projetku: BEZPEČNE NA CESTÁCH

12,00 EUR Dvanásť eur

MYPRINT, s.r.o.,

Obec Poriadie

03.01.2018

201/2017

učebné pomôcky pre MŠ

30,41 EUR Tridsať eur štyridsaťjeden centov

MALUNET s.r.o.,

Obec Poriadie

27.10.2017

199/2017

Faktúra za vývoz a uloženie TKO

662,14 EUR Šesťstošesťdesiatdva eur štrnásť centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

27.10.2017

198/2017

Faktúra za opravu a údržbu obecného rozhlasu

349,70 EUR Tristoštyridsaťdeväť eur sedemdesiat centov

ELASON s.r.o.,

Obec Poriadie

27.10.2017

196/2017

Faktúra za obedy 9/2017

225,55 EUR Dvestodvadsaťpäť eur päťdesiatpäť centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

27.10.2017

195/2017

Faktúra za doplatok za stravu pre dôchodcov

29,40 EUR Dvadsaťdeväť eur štyridsať centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

27.10.2017

194/2017

Faktúra za vodu

18,72 EUR Osemnásť eur sedemdesiatdva eur

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: