Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.03.2018

Zmluva o dodaní služieb

12018

Neuvedené

PEMA LES, sl.s.r.o.

Obec Poriadie

19.03.2018

Zmluva o finančnom vklade 72018

7/2018

300,00 EUR tristoeuro

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

Obec Poriadie

16.03.2018

Hromadná licenčná zmluva

2018

163,20 EUR Jednostošesťdesiattri eur dvadsať centov

Obec Poriadie

SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský

14.03.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Poriadie

09.03.2018

Zmluva o dielo - Obec Poriadie - Stavokomplet

2018

32 648,81 EUR tridsaťdvatisícšesťstoštyridsaťosemeuro 81/100

Stavokomplet spoločnosť s.r.o.

Obec Poriadie

27.02.2018

Kúpna zmluva

2018

930,00 EUR devätstoeuro

ing. Jaroslav Fidrich

Obec Poriadie

29.01.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2018

Neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Poriadie

24.01.2018

Zmluva o dielo číslo 18001

2018

200,00 EUR Dvesto eur

Prvá Eeurópska Konzultačná spol.s.r.o

Obec Poriadie

12.01.2018

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu

2018

Neuvedené

VUB, a.s.

Obec Poriadie

11.01.2018

Poistenie mobilného telekomunikačného zariadenia pre prípad škody

2018

Neuvedené

Poisťovňa Cardif Slovakia a.s.

Obec Poriadie

11.01.2018

Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 00106145

2018

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.,

Obec Poriadie

10.01.2018

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne

2018

Neuvedené

Mesto Myjava

Obec Poriadie

21.12.2017

Dodatok č.6 k zmluve - Kopaničiarská odpadová spoločnosť, s.r.o. - Obec Poriadie

1010202006

Neuvedené

Kopaničiarska odpadova spoločnosť, s.r.o

Obec Poriadie

13.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

100,00 EUR Jednosto eur

Základná organizácia DHZ Poriadie

Obec Poriadie

13.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Obecný športový klub

Obec Poriadie

04.12.2017

Dohoda

171001051

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na Váhom

Obec Poriadie

29.11.2017

Dohoda o splátkovom kalendári

2017

7 688,14 EUR Sedemtisícšeststoosemdesiatosem eur štrnásť centov

Ing. Ján Kurtiš, FOREST Co.,

Obec Poriadie

13.10.2017

Zmluva o spolupráci

2017

220,00 EUR dvestodvadsať eur

Obec Poriadie

Vladimír Bukovčan

25.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb17042 - obec Poriadie - ISA projekta, s.r.o.

2017

120,00 EUR jednostodvadsaťeuro

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

22.09.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Štefan Ševčík

2017

10,00 EUR desateuro

Štefan Ševčík

Obec Poriadie

20.09.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Alžbeta Filípková

2017

358,73 EUR tristopäťdesiatosemeuro 73/100

Alžbeta Filípková

Obec Poriadie

20.09.2017

Kúpna zmluva Obec Poriadie - Zuza Konečná

2017

153,12 EUR jednostopäťdesiattrieuro 12/100

Zuza Konečná

Obec Poriadie

20.09.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Alena Kollárová

2017

153,12 EUR jednostopäťdesiattrieuro 12/100

Alena Kollárová

Obec Poriadie

20.09.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ján Ušiak

2017

153,12 EUR jednostopäťdesiattrieuro 12/100

Ján Ušiak

Obec Poriadie

08.09.2017

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre obec Poriadie

17/037

500,00 EUR Päťsto eur

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: