Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.01.2018

203/2017

doplatok za stravu pre dôchodcov

87,90 EUR Osemdesiatsedem eur deväťdesiat centov

Miroslav Báto - Gastrocentrum

Obec Poriadie

27.10.2017

193/2017

Faktúra za opravu interiérového pripojenia WIFI

166,69 EUR Jednostošesťdesiatšesť eur šesťdesiatdeväť centov

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

27.10.2017

191/2017

Faktúra za mobilný telefón

39,73 EUR Tridsaťdeväť eur sedemdesiattri centov

Orange Slovensko, a.s.,

Obec Poriadie

27.10.2017

186/2017

Faktúra za stoly do KD

2 964,00 EUR Dvetisícdeväťstošesťdesiatštyri

Paspol Slovakia

Obec Poriadie

27.10.2017

190/2017

Faktúra za dopravné značky na detské ihrisko

823,90 EUR Osemstodvadsaťtri eur deväťdesiat centov

CLIMEKO výrobné družstvo

Obec Poriadie

27.10.2017

189/2017

Montáž dopravných značiek

688,44 EUR Šesťstoosemdesiatosem eur štyridsaťštyri centov

Getos, s.r.o.

Obec Poriadie

27.10.2017

188/2017

Faktúra za prácu traktorbábra priekopa Dolný Výhon

135,00 EUR Jednostotridsaťpäť eur

Ing. Ján Michalec

Obec Poriadie

27.10.2017

187/2017

Faktúra za plotové dielce na oplotenie pri MŠ

272,80 EUR Dvestosedemdesiatdva eur osemdesiat centov

Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum

Obec Poriadie

27.10.2017

184/2017

Preplatok za el energiu

-14,33 EUR Štrnásť eur tridsaťtri centov

Slovakia Energy s.r.o.

Obec Poriadie

27.10.2017

173/2017

Faktúra za telefón

101,52 EUR Stojeden eur päťdesiatdva centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

27.10.2017

185/2017

Faktúra za prepravu autobusom do Viedne

550,00 EUR Päťstopäťdsiat

JK BUS s.r.o.,

Obec Poriadie

27.10.2017

183/2017

Faktúra za stoličky

3 828,00 EUR Tritisícosemstodvadsaťosem eur

Paspol Slovakia

Obec Poriadie

27.10.2017

182/2017

Faktúra za vývoz a uloženie TKO

936,64 EUR Deväťstotridsaťšesť eur šesťdesiatštyri centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

27.10.2017

181/2017

Faktúra za bezdrôtový rozhlas u Vlčkov.

1 145,00 EUR Jedentisícjednostoštyridsaťpäť eur.

ELASON s.r.o.,

Obec Poriadie

27.10.2017

180/2017

Faktúra za opravu a údržbu obecného rozhlasu

360,50 EUR Tristošesťdesiat eur päťdesiat centov

Anton Šipold - ELASON

Obec Poriadie

27.10.2017

167/2017

Faktúra za telefón

39,19 EUR Tridsaťdeväť eur devätnásť centov

Orange Slovensko, a.s.,

Obec Poriadie

27.10.2017

166/2017

Faktúra za vodu

18,72 EUR Osemnásť eur sedemdesiatdva centov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

27.10.2017

179/2017

Faktúra za detské dopravné prostriedky na ihrisko Dopraváčik.

700,00 EUR Sedemsto eur.

CARERO s.r.o.,

Obec Poriadie

27.10.2017

178/2017

Faktúra za 8/2017

33,60 EUR Tridsaťtri eur šesťdeisat centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

27.10.2017

177/2017

Faktúra za obedy 8/2017

271,27 EUR Dvestosedemdesiatjeden eur dvadsaťsedem centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

27.10.2017

176/2017

Faktúra za doplatok za stravu pre dôchodcov

84,30 EUR Osemstoštyridsať eur tridsať centov

Miroslav Báto - Gastrocentrum

Obec Poriadie

27.10.2017

174/2017

Faktúra za spracovanie projektu Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Poriadie

600,00 EUR Šesťsto eur

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

27.10.2017

171/2017

Faktúra za spevnené plochy

4 068,84 EUR Štyritísícšesťdesiatosem eur osemdesiatštyri centov

MBL Plus, s.r.o.

Obec Poriadie

27.10.2017

175/2017

Faktúra za VO zákazka: Rekonštrukcia kotolne v MŠ v obci Poriadie

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

26.10.2017

145/2017

Faktúra za vodu

25,27 EUR Dvadsaťpäťeur dvadsaťsedem centov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: