Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Úspešné ukončenie projektu s názvom „Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou“

Obec Poriadie v spolupráci s obcou Stará Myjava a s cezhraničným partnerom projektu obcou Suchá Loz ukončila ku dňu 30.11.2022 realizáciu projektu s názvom „Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou“ (kód projektu 304021X206).

Projekt sa realizoval v období máj 2021 – november 2022 a podporený bol v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Nenávratný finančný príspevok podľa Zmluvy o NFP pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 733 496,96 EUR a štátneho rozpočtu v sume 68 394,70 EUR. Celkové oprávnené náklady na projekt boli schválené vo výške 862 937,62 EUR. Celkové oprávnené náklady pre obec Poriadie predstavovali sumu 158 699,45 EUR, pričom z rozpočtu obce Poriadie bolo vyčlenených 7 934,98 EUR.

Projektom sa vytvorilo takmer 5 km cyklistických ciest, pričom na území obce Poriadie to bolo vyše 1 km. Prepojili sa turisticky zaujímavé miesta v území partnerov projektu ako napr. partizánske bunkre Krivosudy, Pamätník U Klasovitých a sucholožský Veleckých mlýn. V rámci projektu bola vytvorená i cykloturistická mapa Moravsko-slovenského pomezí, ktorá je prístupná verejnosti. Cyklotrasy sa už teraz tešia veľkej obľube a budú slúžiť návštevníkom a obyvateľom z oboch strán hranice a prepájajú existujúcu sieť už vybudovaných cyklotrás. V rámci projektu prebehlo tiež slávnostné otvorenie cyklotrás. V obci Suchá Loz sa konalo dňa 20.8.2022 a spoločné otvorenie cyklotrás v Poriadí a Starej Myjave sa konalo 26.11.2022.

Dátum vloženia: 2. 12. 2022 11:09
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2023 12:06

foto