Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Obec Poriadie začala s realizáciou projektu s názvom „Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie“

Obec Poriadie začala s realizáciou projektu s názvom „Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie“ s kódom 309070Z161 podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

logálogo

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 23 437,20 EUR. Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR a predstavuje sumu 22 265,34 EUR.

Hlavným cieľom projektu je obnovenie športového vyžitia v obci a celkové zveľadenie vzhľadu a majetku obce. Športovisko sa nachádza neďaleko areálu škôlky na parcele číslo 26886, ktorá je vo vlastníctve obce. Jedná sa o obnovu existujúceho tenisového kurtu, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný kvôli zlému technickému stavu. Súčasný tenisový kurt je nepravidelného tvaru, preto sa upraví na obdĺžnikový tvar s rozmermi 35,17 x17,15 m, čo bude predstavovať čistú hraciu plochu vhodnú pre tenis a volejbal. Celková plocha ihriska vrátane vedľajších plôch bude mať výmeru 640 m². Povrch hracej plochy bude tvorený umelou trávou, ktorá bude umiestnená na podklad zo zhutnených štrkových a pieskovo štrkových vrstiev. Tento povrch bude v maximálnej možnej miere priepustný. Ihrisko je ohraničené oplotením výšky 3,5 m, pričom sa v rámci projektu vymení pletivo a nanovo prebrúsia a natrú farbou existujúce stĺpiky. Prínosom výstavby viacúčelového ihriska bude zlepšenie športového a rekreačného vyžitia obyvateľov obce Poriadie a návštevníkov obce.

Projekt je podporený v rámci Opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a Podopatrenia 7.4. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Projekt bol podaný do výzvy vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou - Kopaničiarsky región s kódom MAS_038/7.4./2.

Odkaz na webové sídlo poskytovateľa: www.apa.sk

 

 

Dátum vloženia: 20. 4. 2021 15:29
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2022 15:22
Autor:

foto