Menu
Obec Poriadie
Poriadie
rozšírené vyhľadávanie

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku

Obec Poriadie

Obecný úrad, PSČ  906 22 Poriadie č. d. 114

v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

ZÁMER

     zámeny a predaja pozemkov s finančným vyrovnaním podľa §  9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Zámena a odpredaj sa týka nasledovného pozemku:

  • pozemok parcela číslo KNC  26454/7 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Poriadie, zapísanej na LV č. 690 pre Obec Poriadie
  • pozemok parcela číslo KNC 26454/8 o výmere 156 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Poriadie je odčlenený  podľa GP číslo 145/20/2 overeného  pod číslom  G1-76/2021 zo dňa 15. 03. 2021 od parcely číslo 26454/3  zapísanej na LV č. 690 pre Obec Poriadie
  • pozemok parcela číslo KNC 25498/3, diel 1 o výmere 45 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Poriadie je odčlenený  podľa GP číslo 145/20/2 overeného  pod číslom  G1-76/2021 zo dňa 15. 03. 2021 od parcely číslo 25498/1  zapísanej na LV č. 1778 pre Trenčiansky samosprávny kraj
  • pozemok parcela číslo KNC 25499/11 diel 2 o výmere 43 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Poriadie je odčlenený  podľa GP číslo 145/20/2 overeného  pod číslom  G1-76/2021 zo dňa 15. 03. 2021 od parcely číslo 25498/1  zapísanej na LV č. 1778 pre Trenčiansky samosprávny kraj
  • pozemok parcela číslo KNC 26454/5 o výmere 87 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Poriadie je odčlenený  podľa GP číslo 145/20/2 overeného  pod číslom  G1-76/2021 zo dňa 15. 03. 2021 od parcely číslo KNE 26454/1  zapísanej na LV č. 1778 pre Trenčiansky samosprávny kraj

všetky parcely v podiele 1/1

a to:  Trenčiansky samosprávny kraj, IČO : 36126624, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

finančné vyrovnanie : bez finančného vyrovnania

Zdôvodnenie odpredaja pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa):

  • parcely vo vlastníctve obce sa nachádzajú pod štátnou cestou III/1211, ktorá je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • parcely vo vlastníctve TSK sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami – verejnými chodníkmi, ktorú sú v správe obce Poriadie
  • zámenou pozemkov dôjde k majetkovo-právnemu usporiadaniu komunikácií.

 

Zámer  na odpredaj pozemku  bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Poriadie č.  35/2021 zo dňa 01.07.2021. Odpredaj  uvedeného pozemku bude predložený na schválenie OZ v Poriadí na ďalšom zasadnutí.

v Poriadí, 13. 9. 2021

zverejnenie zámeru odpredaja_prípad hodný osobitného zreteľa_TSK.pdf (349.28 kB)

Dátum zvesenia: 29. 9. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

samospravaonline.sk


foto