Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku

Obec Poriadie

Obecný úrad, PSČ  906 22 Poriadie č. d. 114

v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

ZÁMER

     Odpredať pozemok podľa §  9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Odpredaj sa týka nasledovného pozemku:

  • Pozemok parcela číslo KNC  25499/48 o výmere 39 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Poriadie je odčlenený  podľa GP číslo 096/2020 overeného  pod číslom  G1-347/2020 zo dňa 23.9.2020   od parcely číslo 25499/11  zapísanej na LV č. 690 pre Obec Poriadie.

a to:  Jurajovi Klimkovi a Lenke Klimkovej, bytom Stará Myjava 207, 907 01 Stará Myjava

cena : 12 €/m2

Zdôvodnenie odpredaja pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa):

  • uvedená časť pozemku C KN 25499/11 priamo susedí s pozemkom žiadateľa a tvorí klin medzi ich pozemkom a susediacim pozemkom
  • odkúpením časti pozemku sa scelia pozemky žiadateľov medzi susediacimi pozemkami.

Zámer  na odpredaj pozemku  bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Poriadie

č.  50/2020 zo dňa 01.10.2020. Odpredaj  uvedeného pozemku bude predložený na schválenie OZ v Poriadí na ďalšom zasadnutí.

v Poriadí, 7.10.2020

zverejnenie zámeru odpredaja_prípad hodný osobitného zreteľa_Klimkovia.pdf (200.47 kB)

Vyvesené: 7. 10. 2020

Dátum zvesenia: 23. 10. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť