Navigácia

Obsah

Späť

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE PORIADIE

Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 18a zákona č. 369/90 Z. z., NR SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

uznesením č. 14/2021 zo dňa 17. 2. 2021

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Poriadie,

ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Poriadí,

v budove Obecného úradu v Poriadí, dňa 21. 4. 2021 o 16.30 hod.

Deň nástupu hlavného kontrolóra obce Poriadie do zamestnanie je 1.5.2021, pracovný úväzok je určený v rozsahu 7,5 hod. mesačne, t. j. 0,05 % pracovného úväzku.

Kvalifikačné predpoklady :

 • uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
 • bezúhonnosť.

 

Prihláška musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa na doručenie písomností ak je iná ako adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (tel. kontakt, e-mailový kontakt).

 

Povinné prílohy prihlášky :

 

 • v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,
 • súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača,  
 • uchádzač čestným vyhlásením preukáže spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • uchádzač čestným prehlásením preukáže, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce;
 • v prihláške uchádzač uvedie informáciu, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
 • písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Poriadie

Termín podania prihlášok :

 • prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 7. 4. 2021, 17:00 hod. na adresu obecného úradu v Poriadí ( vrátane prihlášok zasielaných poštou).

Miesto a spôsob doručenia prihlášok :

 • Adresa doručenia prihlášok : Obec Poriadie, Obecný úrad v Poriadí, Poriadie 114, 906 22 Poriadie;
 • rozhodujúci je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky
 • zalepenú obálku je potrebné označiť : „Voľba hlavného kontrolóra obce – neotvárať“

Otváranie obálok a posúdenie prihlášok

 • komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva najneskôr do 9. 4. 2021 vykoná otvorenie obálok a posúdenie splnenia náležitostí prihlášok a príloh k prihláškam jednotlivých uchádzačov a kvalifikačných predpokladov jednotlivých kandidátov.
 • každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Poriadie, ktorý splní kvalifikačné predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a z obcou zabezpečeného výpisu registra trestov vydaného Generálnou prokuratúrou SR bude vyplývať, že je bezúhonnou osobou v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, bude zaradený do voľby hlavného kontrolóra obce Poriadie
 •  uchádzači zaradení do voľby hlavného kontrolóra obce Poriadie budú pozvaní elektronickou pozvánkou na uvedený e-mailový kontakt a zároveň im bude zaslaná písomná pozvánka poštovou zásielkou do vlastných rúk s vyznačením lehoty na uloženie 3 dni najmenej 7 dní pred konaním voľby

Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Poriadie bude mať 10-minutové vystúpenie pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí.

V Poriadí dňa 17. 2. 2021

 

                                                                                              Mgr. Martin Pražienka

                                                                                                       starosta obce

vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poriadie.pdf (443.56 kB)

 

Vyvesené: 18. 2. 2021

Dátum zvesenia: 7. 4. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť