Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na obdobie 2022 – 2030 s výhľadom do roku 2040

Obstarávateľ, Mesto Stará Turá doručil Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na obdobie 2022 – 2030 s výhľadom do roku 2040“, ktorý je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu podľa § 7 zákona o posudzovaní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivostio životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné vykonať na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom po vzájomnom telefonickom dohovore s Ing. Máriou Kadlecovou na tel. č.: +421/961 245968, +421/961 245806.

Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na obdobie 2022 – 2030 s výhľadom do roku 2040“ spolu so strategickým dokumentom je zverejnený na webstránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mesta-stara-tura-na-o

 

Dátum zvesenia: 8. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

foto