Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je možné uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Lehota na pripomienkovanie je do 29. 10. 2020.

Znenie návrhu nariadenia

návrh VZN č. 3_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie.pdf (163.19 kB)

Vyvesené: 15. 10. 2020

Dátum zvesenia: 31. 10. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť