Menu
Obec Poriadie
Poriadie
rozšírené vyhľadávanie

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je možné uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Lehota na pripomienkovanie je do 8. 12. 2021.

Znenie návrhu nariadenia

návrh VZN č. 1_2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (158.42 kB)

Dátum zvesenia: 10. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

foto