Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie

Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  č.  3/2019 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je možné uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Lehota na pripomienkovanie je do 29. 10. 2020.

Znenie návrhu dodatku :

návrh dodatku č. 1 k vzn č. 3_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (76.45 kB)

Dátum zvesenia: 31. 10. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

foto