Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je možné uplatniť pripomienku k návrhu dodatku nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Lehota na pripomienkovanie je do 5. 12. 2022.

Znenie návrhu dodatku nariadenia

návrh dodatku č. 1 k vzn č. 1_2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (111.96 kB)

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

foto