Navigácia

Obsah

Späť

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška_

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súčinnosti s § 54 ods. 20 zákona, na základe žiadosti Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom ul. Tajovského č. 28, Banská Bystrica zo dňa 4. 3. 2020 Vám oznamuje začatie prerokovania a schvaľovacieho konania dokumentácie ochrany prírody a krajiny

„REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY OKRESU MYJAVA“.

Dokument RÚSES je prístupný na internetovej stránke Okresného úradu Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie na adrese :

https://www.minv.sk/?ochrana-1

https://www.minv.sk/?regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability-okresu-myjava-2019-sazpbanska-bystrica

Do dokumentu RÚSES možno nahliadnuť na Okresnom úrade Myjava, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase úradných hodín Klientskeho centra.

Námietky a pripomienky k predloženému dokumentu RÚSES je možné doručiť na Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Na písomné pripomienky zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Dokument (1).pdf (76.74 kB)

Vyvesené: 3. 2. 2021

Dátum zvesenia: 5. 3. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť