Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

Základné informácie 

Samospr. kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Región Strednopovažský
Počet obyvateľov 700
Rozloha 7,87 km2
Prvá písomná zmienka 1955

 

Obec Poriadie

Vážení občania, milí návštevníci,

Vitajte na internetovej stránke obce Poriadie. Obec Poriadie sa rozkladá prevažne na nízkych svahoch Myjavskej pahorkatiny 5km severovýchodne od Myjavy v juhozápadnej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Poriadie hraničí na severe so Starou Myjavou, na východe so Starou Turou a Rudníkom, na juhu s Jablonkou, na západe s Brestovcom a Myjavou. Leží na železničnej i autobusovej trase medzi Myjavou a Starou Turou - dvomi mestami, ktoré okrem pracovných príležitostí poskytujú obci Poriadie ale aj ostatným okolitým obciam väčšinu služieb v oblasti školstva, zdravotníctva, administratívy, kultúry a športu.

Obec Poriadie

Správy

02.07.2020

Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov č. 1/2020

OBEC PORIADIE, Poriadie 114, 906 22 Poriadie zverejňuje v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.30/2020 zo dňa 29.6.2020 oznámenie o zámere predaja pozemkov PRIAMYM PREDAJOM č. 1/2020. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k. ú. Poriadie a to: • parcela CKN 25499/2 – ostatná plocha o výmere 396 m2 • parcela CKN 25499/18 – ostatná plocha o výmere 173 m2 • parcela CKN 25499/41 – ostatná plocha o výmere 196 m2 celková výmera pozemkov 765 m2. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok, ktorý je určený na výstavbu rodinného domu. Platné stavebné povolenie musí byť vydané do 24 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy. Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj je stanovená znaleckým posudkom na sumu 14 590,26 €.

Detail

01.07.2020

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027"

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie je zároveň zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-preuzemie-tren Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Detail

21.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

07.01.2020

Kalendár vývozov separovaného odpadu pre rok 2020

Prehľadný kalendár vývozov nádob so separovaným odpadom v roku 2020

Detail

07.01.2020

Kalendár vývozu nádob TKO pre rok 2020

Prehľadný kalendár vývozov nádob na TKO v roku 2020

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

 

 

Fotogaléria

Jarný slnovrat 2019

Priestory Kultúrneho domu v Poriadí

Priestory Kultúrneho domu v Poriadí