Navigácia

Obsah

Zápis detí do Materskej školy Poriadie na šk. rok 2021/2022

Typ: ostatné
Riaditeľka Materskej školy Poriadie 113 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poriadie oznamuje, že zápis do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 03.05.2021 do 31.05.2021.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná. V súlade s platnou legislatívou musí byť žiadosť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami. V prípade podania žiadosti elektronickou formou je potrebné originál žiadosti predložiť do MŠ najneskôr do 31.05.2021.

 

     Tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej  škole alebo si ho stiahnuť z webovej stránky obce Poriadie kliknutím priamo na Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca môže podať aj svoju žiadosť.

 

Vypísanú žiadosť, je možné doručiť:

  1. elektronickou formou na adresu: poriadiems@gmail.com 
  2. poštou – na adresu: Materská škola Poriadie 113, 906 22 Poriadie,
  3. osobne – v dňoch od 03. – 31.05.2021 v čase od 6:30 – 16:00 hod.

 

     Do materskej školy sa prijíma dieťa od troch rokov jeho veku, ktoré má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky.

 

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa prednostne do materskej školy prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ, sa budú po splnení zákonom stanovených podmienok prednostne prijímať deti:

  • staršie ako tri roky,
  • s trvalým pobytom v spádovej obci,
  • deti zamestnaných rodičov.

 

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 vydá riaditeľka MŠ do 15. júna 2021, ktoré si zákonný zástupca vyzdvihne po dohode osobne (s predložením občianskeho preukazu).

 

V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom

 tel. č.: 034 621 32 74 alebo emailom: poriadiems@gmail.com

 


Príloha

Vytvorené: 3. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2021 08:07
Autor: