Navigácia

Obsah

Výzva na udržiavanie poľnohospodárskej pôdy

Typ: ostatné
Obec Poriadie upozorňuje vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskej pôdy.

Obec Poriadie upozorňuje vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty) na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3, ods. 1 písm. b) je každý vlastník alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

            Obec Poriadie vyzýva vlastníkov a nájomcov pozemkov s poľnohospodárskou pôdou na odstránenie zaburinených pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Poriadie. Uvedené pozemky je potrebné vyčistiť do 31. 7. 2021.

V prípade neuposlúchnutia výzvy, Obec Poriadie nahlási vlastníkov a nájomcov na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Pozemkový a lesný odbor, ktorý môže vlastníkom alebo nájomcom pozemkov podľa vyššie uvedeného zákona č. 220/2004 uložiť pokutu až do výšky 332 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 166,- – 33 000,- EUR za jeden ha pozemku.

výzva na udržiavanie poľnohospodárskej pôdy_2021.pdf (189.26 kB)


Príloha

Vytvorené: 12. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2021 15:15
Autor: