Navigácia

Obsah

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Typ: ostatné
Každoročne vo februári obce vyhodnocujú odpadové hospodárstvo za predchádzajúci rok a na základe vypočítanej úrovne vytriedenia komunálneho odpadu majú stanovený poplatok za uloženie KO na skládku odpadov pre daný rok.

Obec Poriadie za rok 2020 mala nasledujúcu bilanciu v odpadovom hospodárstve :

ZOZNAM ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV, KTORÉ JE MOŽNÉ VYTRIEDIŤ A ZAPOČÍTAŤ DO ČITATEĽA VZORCA ZA ROK 2020
  kód odpadu množstvo/kg
papier a lepenka 20 01 01 3800
sklo 20 01 02 16270
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 20 01 03 1093
šatstvo 20 01 10 631
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21 0
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky 20 01 23 450
batérie a akumulátory 20 01 34 15
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, obsahujúce nebezpečné časti 20 01 35 750
vyradené elektrické a elektronické zariadenia 20 01 36 710
plasty 20 01 39 10502
kovy 20 01 40 2147
meď, bronz, mosadz 20 01 40 01 560
hliník 20 01 40 02 1055
železo a oceľ 20 01 40 05 39900
zmiešané kovy  20 01 40 07 435
   

78318

Komunálny odpad
  kód odpadu množstvo/kg
zmesový komunálny odpad 20 03 01 106530
objemný odpad 20 03 07

12840

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 20 01 27 740

 

Na základe uvedeného objemu bola vypočítaná úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Poriadie za rok 2020 na úrovni 39,47 %.

Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01)  a objemného komunálneho odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v €/t (platná od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022) je 22 €/t.   

Je to pokles o 6 % oproti roku 2019 a tým aj nárast ceny za skládkovanie z 12€/t na 22€/t. 

Pokles je spôsobený niekoľkými faktormi. Celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý ukladáme do nádob na TKO sa zvýšil o 5 t. Zároveň sa však zvýšilo množstvo separovaného odpadu o 4 t. Bohužiaľ znížilo sa nám množstvo vyseparovaného odpadu - plastov. Tieto končia buď v kotloch alebo v nádobe na zmesový komunálny odpad. Zároveň sa znížilo množstvo kovového odpadu odovzdaného v zberných výkupoch v obci. 

Celkovo nám tak poklesla miera separovania a to spôsobuje zvýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo. Tie zvýšené náklady budú znamenať aj zvýšenie poplatku za odpad pre občanov. 

Zvrátiť tento stav je jednoduché. Určite je to dôslednejšie separovanie odpadu, tak isto kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Zlepšiť situáciu môže každý jeden z nás. Napr. aj tým, že nebudeme polievať horúci popol vodou, čím sa hmotnosť odpadu rapídne zvyšuje; do nádob na separovaný odpad budeme dávať odpad pokrčený, krabice poskladané a pod.

úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020.pdf (109.33 kB)  

 


Príloha

Vytvorené: 23. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 2. 2021 12:13
Autor: