Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie.

Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie.

 

     Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa  12, ods. 1, zákona NR SR o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí, ktoré sa uskutoční:

dňa: 12.4.2018 t.j. vo štvrtok o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu Poriadie

s nasledovným programom:

1. Zahájenie.

2. Návrh programu zasadnutia.

3. Určenie overovateľov.

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia.

5. Žiadosť o odpredaj časti parcely číslo 26964/1 v k.ú. Poriadie.

6. Prejednanie prefinancovania schávleného projektu "Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov

v obci "  - etapa C, E.

7. Prejednanie hospodárenia v obecných lesoch.

8. Rôzne.

9. Diskusia.

10.Záver.

Vyvesené: 5. 4. 2018

Dátum zvesenia: 21. 4. 2018

Zodpovedá: Ing. Zuzana Boskovičová

Späť