Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie.

     Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa  12, ods. 1, zákona NR SR o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí, ktoré sa uskutoční:

dňa: 13.3.2018 t.j. v útorok o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu Poriadie s nasledovným programom:

1.  Zahájenie.

2.  Návrh programu zasadnutia.

3.  Určenie overovateľov.

4.  Kontrola uznesení z minulého zasadnutia.

5.  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom realizácie

     projektu " Zateplenie hasičskej zbrojnice v obcu Poriadie v rámci výzvy č. VI. P Hazz 2018".

6.  Návrh na zakúpenie novovzniknutej C KN p. č. 26897/3 v k.ú. Poriadie od Slovenského

     pozemkového fondu Bratislava.

7.  Prejednanie a schválenie dotácii z rozpočtu obce DHZ, JDS, SZZ a OŠK na rok 2018.

8.  Prejednanie spolufinancovania Rekonštrukcie Domu smútku na Myjave.

9.  Rôzne.

10. Diskusia.

11. Záver.

 

Vyvesené: 7. 3. 2018

Dátum zvesenia: 23. 3. 2018

Zodpovedá: Ing. Zuzana Boskovičová

Späť