Poriadie | Dedinka na kopaniciach
SLOVENSKY | ENGLISH
 Aktuality
Žiadne aktuality
»viac
 Aktuality
26.4
2017
Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie
     Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa  12, ods. 1, zákona...
28.4
2017
Verejná obchodná súťaž na odpredaj prebytočného majetku
Obec Poriadie, 906 22 Poriadie 114, vyhlasuje na základe uznesenia číslo 11/2017 zo dňa...
»viac
Fotogaléria
Mapa
Úradný oznam
26.4
2017
Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie

     Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa  12, ods. 1, zákona NR SR o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí, ktoré sa uskutoční

dňa: 26.04.2017 t. j. v stredu o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu Poriadie s nasledovným programom:

1. Zahájenie.

2. Návrh programu zasadutia.

3. Určenie overovateľov.

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia.

5. Prejednanie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2016.

6. Prejednanie odpredaja pozemku p. č. 25972/2 pre žiadateľa Dušana Pražienku a manželku.

7. Návrh na vypracovanie PD na rekonštrukciu NN siete Dolný výhon - Klasovití.

8. Návrh na vypracovanie Štúdie IBV Dolný Výhon - Klasovití.

9. Rôzne.

10. Diskusia.

11. Záver.